სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ინტენსიური კურსი საჯარო სამართლის მიმართულებით

უფასო
რეგისტრაცია
სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ინტენსიური კურსი საჯარო სამართლის მიმართულებით

სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ინტენსიური კურსი საჯარო სამართლის მიმართულებით

სწავლების ძირითადი აქცენტები: 

თეორიული მასალის მნიშვნელოვანი აქცენტები

 

თეორიული მასალის მნიშვნელოვანი აქცენტები
საპროცესო კანონმდბელობის მნიშვნელოვანი აქცენტები
კაზუსის ამოხსნის სპეციფიკა

  

სალექციო თემატიკა
 ნაწილი I

 საკონსტიტუციო სამართალი

 • სახელმწიფო მოწყობის კონსტიტუციური საფუძვლები საქართველოში;
 • სახალხო ხელისუფლების განხორციელების კონსტიტუციურიფორმები საქართველოში;
 • საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის ფორმა;
 • საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა;
 • სახელმწიფო ხელისუფლების მექანიზმის კონსტიტუციური საფუძვლები საქართველოში;
 • საარჩევნო სამართალი და საარჩევნო სისტემები საქართველოში;
 • საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური;
 • საქართველოს პარლამენტი;
 • საქართველოს მთავრობა;
 • საერთო სასამართლოების სისტემა საქართველოში;
 • საკონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში;
 • ფინანსები და კონტროლი საქართველოში;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის სტატუსი საქართველოში;
 • სახელმწიფო და პიროვნება;
 • მოქალაქეობის ინსტიტუტი საქართველოში;
 • უცხოელთა სტატუსი საქართველოში;
 • ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;
 • ადამიანთა უფლებების დაცვა.
ნაწილი II

ადმინისტრაციული სამართალი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

 • საჯარო მმართველობა და ადმინისტრაციული სამართალი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები;
 • ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება;
 • ადმინისტრაციული ორგანოების ურთიერთდახმარების ვალდებულება (სამართლებრივი დახმარება);
  • პირობა და ფარგლები;
  • უარის თქმა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენაზე.
 • კოდექსის მოქმედების სფერო;
 • ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები;
 • ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
 • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება, სახეები;
 • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ოფიციალური გაცნობა, სახეები;
 • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერება და უკანონობა.
  • ფორმალური კანონიერება;
  • მატერიალური კანონიერება.
 • უკანონო და არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები;
 • ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა.
  • აღმჭურველი და ამკრძალავი (მავალებელი) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა;
  • ბათილად ცნობილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეწყვეტის სამართლებრივი შედეგები.
 • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადება.
  • აღმჭურველი და ამკრძალავი (მავალებელი) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადება.
 • ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად და ძალადაკარგულად გამოცხადების ბუნება და მატერიალური კანონიერება;
  • ადმინისტრაციული ხელშკრულების გამიჯვნა სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულებისაგან;
  • ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
  • მესამე პირების უფლებები ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადებისას;
  • ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ბათილობა.
 • მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება;
  • ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველი;
  • წარმოების ენა;
  • ადმინისტრაციული წარმოების მონაწილენი/სუბიექტები და მათი უფლებები;
  • სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მონაწილეობა ადმინისტრაციულ წარმოებაში;
  • აცილება და თვითაცილება ადმინისტრაციულ წარმოებაში;
  • წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ წარმოებაში;
  • დაინტერესებული მხარის მონაწილება ადმინისტრაციულ წარმოებაში;
  • ადმინისტრაციული წარმოების ვადა;
  • საქმის გარემოებათა და მტკიცებულებათა გამორკვევა ადმინისტრაციულ წარმოებაში;
  • ადმინისტრაციული წარმოების მასალების გაცნობის უფლება;
  • გადაწყვეტილების მიღება.
 • ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება;
  • თავისებურებანი;
  • დაინტერესებული მხარის მონაწილეობა,
  • ზეპირი მოსმენა და ჩატარების წესი;
  • გადაწყვეტილების მიღების წესი;
  • მოწმე და ექსპერტი.
 • საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება;
  • საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თავისებურება;
  • საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენა;
  • საკუთარი მოსაზრების წარდგენის წესი;
  • აქტის პროექტის მომზადება და საჯარო გაცნობისათვის წარდგენა;
  • ზეპირი მოსმენა;
  • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა.
 • ადმინისტრაციული წარმოება კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოში;
  • წარმოების წესი;
  • სხდომის მიმდინარეობის წესი, კვორუმი, სხდომის ოქმი, ადმინისტრაციული წარმოების წესი კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოში’
  • ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად, პროექტის გამოქვეყნება, დასკვნის და საკუთარი მოსაზრების წარმოდგენა,
  • ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადებისა და მიღების ვადა.
 • დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოცემის წესი;
  • სავალდებულოობა;
  • დანიშვნის წესი;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის დაუშვებლობა.
 • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის აღსრულება.
  • ცნება, არსი და ზოგადი საფუძველი;
  • საჯარო და კერძო ინტერესების დაცვის ვალდებულება;
  • აღსრულებაზე უფლებამოსილი ორგანო;
  • აღსრულების წესი;
  • გადაწყვეტილება აქტის აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ;
  • ფულადი მოთხოვნების აღსრულება;
  • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის აღსრულების უზრუნველყოფის საშუალება;
  • სხვა პირისათვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის აღსრულების დავალება;
  • ჯარიმა;
  • უშუალო იძულება.
 • ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის არსი, ცნება;
  • ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის ერთჯერადად წარდგენის ვალდებულება;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის განმხილველი და გადამწყვეტი ორგანო;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და დასაშვებობა;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის მიღებაზე და განხილვაზე უარის თქმა;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანისა და განხილვის ვადები;
  • გასაჩივრების სუსპენზიური ეფექტი (გასაჩივრებული აქტის მოქმედების შეჩერება);
  • ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებული წარმოების მოცულობა;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის დასაბუთება;
  • საფუძვლიანობა,
  • დაინტერესებული მხარის უფლებები;
  • ზეპირი მოსმენის ჩატარების პირობები;
  • გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით;
  • გადაწყვეტილების მიღება კანონიერებისა და მიზანშეწონილობის საფუძვლით;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის განმხილველი ორგანოს/პირის უფლებამოსილება გააუქმოს, შეცვალოს გასაჩივრებული აქტი ან გამოსცეს ახალი;
 • ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა
  • ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება,
  • მოთხოვნის უფლება სახელმწიფოს მხრიდან ზიანის ანაზღაურებაზე;
  • ზიანის წარმოშობის საფუძველი;
  • ზიანის ობიქტი;
  • ბრალი, როგორც ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობის ელემენტი;
  • ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობის პირობები;
  • ზიანის ანაზღაურების სამოქალაქო სამართლებრივი საფუძველი;
  • სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს პასუხისმგებლობის განსაკუთრებული წესი;
  • ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობის გამომრიცხველი გარემოებები; სახელმწიფოს პასუხიმგებლობა ბრალის გარეშე მიყენებული ზიანისათვის;
  • სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს პასუხისმგებლობა კანონიერი საჯარო-სამართლებრივი ქმედებით გამოწვეული ზიანისათვის;
  • პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენის მოთხოვნის უფლება;
 • ინფორმაციის თავისუფლება;
  • ტერმინთა განმარტება,
  • საჯარო დაწესებულება;
  • საიდუმლო ინფორმაციის სახეები, გამოქვეყნების წესი;
  • სხდომათა საჯაროობა;
  • კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომა;
  • საჯარო რეესტრი;
  • საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა;
  • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
  • საჯარო ინფორმაციის ასლის ხელმისაწვდომობა;
  • საჯარო დაწესებულებისათვის პერსონალური მონაცემებისა და კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
  • აღმასრულებელი პრივილეგია;
  • პროფესიული საიდუმლოება;
  • გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ;
  • გასაიდუმლოების ვადა;
  • საჯარო ინფორმაციის გაცემა, გაცემაზე უარის თქმა და გადაწყვეტილება;
  • ინფორმაცია, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია;
  • პერსონალური მონაცემების საიდუმლოება;
  • გადაწყვეტილების გაუქმება ან შეცვლა;
  • ზიანის ანაზღაურება;
  • სასამართლოს მიერ გასაიდუმლოებული ინფორმაციის გამოთხოვა;
  • ანგარიშის წარდგენა და გამოქვეყნება;
  • ადრე არსებული საჯარო ინფორმაციის ღიაობა;
  • პროაქტიული გამოქვეყნება;
  • საქმისწარმოების მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები.საქართველოს კანონი “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ”.
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი

 • ადმინისტრაციული პროცესის ცნება;
 • ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის კონსტიტუციურ -სამართლებრივი საფუძვლები;
 • ადმინისტრაციული პროცესის პრინციპები;
 • ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების ორგანიზაციული მოწყობა;
 • საჩივარი და სარჩელი სახელმწიფო კონტროლის სისტემაში;
 • საპროცესო ვადები;
 • საპროცესო ხარჯები;
 • სასამართლოს უწყებრივი ქვემდებარეობა.
  • ადმინისტრაციულ პროცესში სასამართლო უწყებრივ ქვემდებარეობსა და სასამართლო განსჯადობასთან დაკავშირებული დავის არსებობის განმაპირობებელი სამართლებრივი გარემოებები.
  • უწყებრივი ქვემდებარეობის ცნება და არსი;
  • მაგისტრანტი მოსამართლის განსჯადი საქმეები;
  • ადმინისტრაციული საქმის სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით განხილვის ან სამოქალაქო საქმის ადმინისტრაციული წესითგანხილვის შედეგად საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების სამართლებრივი შედეგები;
  • ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც სარჩელის დასაშვებობის წინაპირობა.
 • განსჯადობა და მისი სახეები;
  • უწყებრივი ქვემდებარეობისა და განსჯადობის დარღვევის სამართლებრივი შედეგები;
  • ტერიტორიული განსჯადობა;
  • ინსტანციური განსჯადობა;
  • საგნობრივი განსჯადობა;
  • ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის გამიჯვნის თეორიები;
  • დავა განსჯადობის შესახებ ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით საქმის განმხილველ სასამართლოებს შორის;
  • განსჯადობის განსაზღვრის კრიტერიუმები;
  • საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საერთო სასამართლოებს შორის ქვემდებარეობის გამიჯვნა;
  • ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო დავათა გამიჯვნის სამართლებრივი კრიტერიუმები.
 • მხარეები და მესამე პირები;
  • მხარეები;
  • მოსარჩელე;
  • მოპასუხე;
  • მხარეთა საპროცესო უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა.;
  • მხარეთა უფლებები და მოვალეობები;
  • საპროცესო თანამონაწილეობა;
  • მესამე პირები;
  • მესამე პირის სამართლებრივი დაცვა;
  • მესამე პირის სახეები.
 • სასამართლო მტკიცებულებები;
  • სასამართლო მტკიცებულებების ცნება და მტკიცების სუბიექტები;
  • მტკიცების ტვირთი ადმინისტრაციულ პროცესში;
  • მტკიცების საგანი.
 • სარჩელის აღძვრა;
  • სარჩელის ფორმა და შინაარსი;
  • სარჩელების გაერთიანება;
  • გამოყოფა, შეცვლა და დაზუსტება;
  • გამარტივებული, დაჩქარებული სამართალწარმოება და სარჩელის ტრანსფორმაცია; გამარტივებული სამართალწარმოება;
  • დაჩქარებული სამართალწარმოება;
  • სარჩელის ტანსფორმირება.
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინტანციის სასამართლოში;
  • სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის თაობაზე;
  • სარჩელის დასაშვებობა;
  • ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმა;
  • პირდაპირი და უშუალო ზიანი;
  • გასაჩივრების ვადები.
 • სარჩელის დასაბუთებულობა;
  • კანონიერების შემოწმება;
  • სამართლებრივი საფუძვლის კანონიერება;
  • კანონის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობა;
  • ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა;
  • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერება;
  • განუსაზღვრელი ცნებები;
  • შეფასების თავისუფალი სივრცე;
  • დისკრეციულინუფლებამოსილება;
  • სუბსუმციაში შეცდომის შემოწმების მეთოდი;
  • ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერების გადამოწმებისათვის მნიშნელოვანი დრო;
  • პირდაპირი და უშუალო ზიანი;
  • სასამართლო გადაწყვეტილება.
 • სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე;
  • დავის საგანი;
  • სარჩელის მიზანი;
  • სარჩელის დასაშვებობა;
  • საქმიანობის სამართლებრივი ფორმა;
  • ადმინისტრაციული ორგანოს უარი;
  • უარის კანონიერების გადამოწმება;
  • ადმინისტრაციული საჩივრის ერთჯერადად წარდგენის ვალდებულება;
  • პირდაპირი და უშუალო ზიანი;
  • სასარჩელო უფლებამოსილება;
  • გასაჩივრების ვადები;
  • დისკრეციული უფლებამოსილება.
 • სარჩელის დასაბუთებულობის დადგენა;
  • აქტის გამოცემის დავალების მოთხოვნის კანონიერების შემოწმება;
  • უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო.
  • მოსარჩელის კანონიერი უფლება ან ინტერესი;
  • სასამართლოს გადაწყვეტილება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის
   თაობაზე სარჩელთან დაკავშირებით;
  • ფარგლები სარჩელთა სხვა სახეებთან;
  • აქტის ბათილად ცნობის შესახებ სარჩელი.;
  • მესამე პირები;
  • ფაქტობრივი მოქმედების განხორციელების დავალების შესახებ სარჩელთან ფარგლები.
 • სარჩელი ქმედების განხორციელების თაობაზე
  • სარჩელის დასაშვებობა;
  • საქმიანობის სამართლებრივი ფორმა;
  • ადმინისტრაციული ორგანოს სარჩელი ქმედების განხორციელების მოთხოვნით;
  • პირდაპირი და უშუალო ზიანი;
  • სარჩელის ხანდაზმულობის ვადები.
 • სარჩელის დასაბუთებულობა.
  • კანონიერების შემოწმება;
  • პირდაპირი და უშუალოო ზიანი;
  • სასამართლო გადაწყვეტილება.
 • აღიარებითი სარჩელი სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა – არარსებობის
  • დადგენის შესახებ (ზოგადი ხასიათის აღიარებითი სარჩელი);
  • დავის საგანი;
  • სარჩელის დასაშვებობა;
  • არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა;
  • სარჩელთა სხვა სახეებთან ფარგლები;
  • კანონიერი ინტერესი;
  • სასარჩელო უფლებამოსილება.
 • განვრცობითი აღიარებითი სარჩელი;
  • დასაშვებობა;
  • კანონიერი ინტერესი;
  • სასარჩელო უფლებამოსილება;
  • ხანდაზმულობის ვადა.
 • აღიარებითი სარჩელის დასაბუთებულობა;
  • სასამართლოს გადაწყვეტილება.
 • სახელშეკრულებო დავები;
  • ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოხატული ნების სამართლებრივი ბუნება და ფორმა; სამართლებრივი ბუნება;
  • ცალმხრივი ნების გამოვლენის სამართლებრივი ფორმა;
 • უფლების დაცვის საპროცესო სამართლებრივი საშუალებები;
  • უფლების დაცვის რეპრესიული საშუალებები;
  • უფლების დაცვის პრევენციული (დროებითი) საშუალებები;
  • უფლების დაცვის დროებითი საშუალება;
  • სასკ-ის 29-ე მუხლით განსაზღვრული უფლების დაცვის საპროცესო-სამართლებრივი საშუალება;
  • დროებითი განჩინება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
  • გამოცემის ან ქმედების განხორციელების შესახებ;
 • დროებითი განჩინება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან ქმედების განხორციელების შესახებ.
 • აპელაცია;
  • სააპელაციო სამართალწარმოების თავისებურებანი ადმინისტრაციულ პროცესში;
  • აპელაციის სახეები;
  • ადმინისტრაციული სამართალწაროება სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში;
 • კასაცია;
  • საკასაციო საჩივრის დასაშვებობა;
  • საკასაციო საცივრის წარმოებაში მიღების პირობები (ფორმალური დასაშვებობა);
  • საკასაციო საჩივრის ობიექტი;
  • საკასაციო საჩივრის შეტანის უფლების მქონე სუბიექტები და მათი შემხებლობა დავის საგანთან;
  • საკასაციო საჩივრის შეტანის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადა;
  • საკასაციო საჩივრის შინაარსი;
  • პროცესის ხარჯები.
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოება მეწარმის საქმიანობასთან დაკავშირებით;
  • მოსამართლის ბრძანება მეწარმის შემოწმების თაობაზე;
  • მაკონტროლებელი ორგანოს შუამდგომლობა;
  • მეწარმის საქმიანობის შემოწმების საკითხის გადაწყვეტის წესი.
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოება ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და
  • ოჯახში ძალადობის აღკვეთასთან, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან და
  • დახმარებასთან დაკავშირებით.
  • სასამართლოსათვის მიმართვა;
  • მშობლის, კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების შეზღუდვის, აგრეთვე არასრულწლოვანი მშობლისაგან, სხვა კანონნიერი წარმომადგენლისაგან ან არასრულწლოვამზე მოძალადე სხვა პირისაგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა და გასაჩივრების წესი;
  • დამცავი ორდერის გამოცემისა და გასაჩივრების წესი;
  • შემაკავებელი ორდერის გამოცემისა და გასაჩივრების წესი;
  • დამცავი ორდერით გათვალისწინებული საკითხები.
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოება არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული
  • დახმარების მიზნით პირის სტაციონაში მოთავსების შესახებ.
  • არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონაში მოთავსების შესახებ მოსამართლისათვის ან სასამართლოსათვის მიმართვა;
  • არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონაში მოთავსების საქმის განხილვისა და ბრძანების გამოცემის წესი;
  • არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონაში მოთავსების შესახებ მოსამართლის ბრძანების მოქმედების ვადა და მისი მოქმედების ვადის გაგრძელების წესი;
  • არანებაყოფლობით ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონაში მოთავსებასთან დაკავშირებით მოსამართლის ბრძანების (დადგენილების) გასაჩივრება.
 • ადმინისტრაციული სამართალწარმოება საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის
  • გადამხდელის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციასთან დაკავშირებით;
  • მოსამართლის ბრძანება გადასახადის გადამხდელის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის თაობაზე;
  • საგადასახადო ორგანოს შუამდგომლობა;
  • გადასახადის გადამხდელის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის საკითხის გადაწყვეტის წესი.

 

კურსის მახასიათებლები

 • ლექციები 0
 • Quizzes 0
 • ხანგრძლივობა 15 საათი
 • რეგ. ვადა 20.08.2018
 • ფასი 500 ლ.
 • რაოდენობა 15
 • სერთიფიკატი კი
Curriculum is empty.
უფასო
რეგისტრაცია