საპროკურორო გადაწყვეტილებები

  • დასაბუთებული ვარაუდი;
  • პირის ბრალდებულად ცნობა;
  • საპროკურორო აქტები.