საპატიმრო სასჯელები და ვადაზე ადრე გათავისუფლება

  • საპატიმრო სასჯელების სახეები და მათი აღსრულება;
  • არასრულწლოვანთა საპატიმრო სასჯელების სახეები და მათი აღსრულება;
  • პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება (ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის; მძიმე დანაშაულისათვის; განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის, უვადო მსჯავრდებულების);
  • უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა (ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის; მძიმე დანაშაულისათვის; განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის, უვადო მსჯავრდებულების);
  • ვადაზე ადრე გათავისუფლება ავადმყოფობისა და ასაკის გამო;