ნასამართლობა, ამნისტია, შეწყალება

  • ნასამართლობის ვადაზე ადრე მოხსნა და გაქარწყლება;
  • არასრულწლოვანთან მიმართებაში ნასამართლობის გაქარწყლების თავისებურებანი;
  • ამნისტიის აქტის გამოცემისას მსჯავრდებულის/ბრალდებულის გათავისუფლება;
  • შეწყალების აქტის გამოცემისას მსჯავრდებულის/ბრალდებულის გათავისუფლება;
  • საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მსჯავრდებულის/ბრალდებულის გათავისუფლება;